Sachiv Pariksha Niyamak Pradhikari


Sachiv Pariksha Niyamak Pradhikari Allahabad

Pariksha Niyamak Pradhikari E-mail: [email protected]
Pariksha Niyamak Pradhikari Website: examregulatoryauthorityup.in
Pariksha Niyamak Pradhikari Sachiv: Mr. Anil Bhushan Chaturvedi
Pariksha Niyamak Pradhikari Address: Allen Ganj , Allahabad – 211002
Pariksha Niyamak Pradhikari Phone No: 0532-2466769 , 0532-2466761
Pariksha Niyamak Pradhikari Fax No: 0532-2466769, 0532-2466761

Sachiv Pariksha Niyamak Pradhikari Lucknow

Pariksha Niyamak Pradhikari Lucknow Address: Nishat Ganj, Lucknow, Uttar Pradesh 226007
Pariksha Niyamak Pradhikari Lucknow Phone No: 0522-2780385, 0522-2780505
Pariksha Niyamak Pradhikari Lucknow Fax No: 0522-2781125
Pariksha Niyamak Pradhikari Lucknow E-mail: [email protected]
Pariksha Niyamak Pradhikari Lucknow Website: https://www.examregulatoryauthorityup.in