D.I.E.T. Prayagraj

College D.El.Ed. ID: 350002
DIET Prayagraj Contact Person: Sri Rajendra Pratap
DIET Prayagraj Address: D.I.E.T. Prayagraj, Uttar Pradesh 211002
DIET Prayagraj Contact Number: 9838418741
DIET Prayagraj E-mail: diet.Prayagraj@gmail.com
DIET Prayagraj Website: http://dietPrayagraj.com
DIET Prayagraj Timings: Monday to Staturday – 10 AM to 5 PM – Sunday – Closed
Total D.El.Ed. Seats in Prayagraj
Seats in DIET Prayagraj: 200
Seats in Private colleges Prayagraj: (71*50) – (2*25) = 3550

D.I.E.T. Prayagraj Latest News

Basic Shiksha Adhikari Prayagraj Basic Shiksha News Prayagraj
BSA Prayagraj Basic Shiksha News Prayagraj
Basic Shiksha Parishad Prayagraj Basic Shiksha Parishad News Prayagraj
BSA Office Prayagraj
0 Shares